Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Küldetésünk

Büszkék vagyunk arra, hogy nagy névadónk gazdag országépítő tevékenysége, műveltsége, széles látóköre párhuzamba állítható iskolánk sokszínű kínálatával.

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma és Szakgimnáziuma jogelődjét 1857-ben alapították. Gróf Széchenyi István nevét 1925-ben vette fel intézményünk. Hosszú történelmünk során számos kiváló diákunk öregbítette az iskola hírnevét: Breuer Marcel, Fejér Lipót, Kodolányi János, Kováts Kolos, Lauber Dezső, Sólyom László.

Gróf Széchenyi István gyakorlatiassága vallásos lelkülettel párosult, erkölcsiségét a keresztény erkölcs jellemezte.

Gróf Széchenyi István több nyelven is beszélt, az MTA megalapításának támogatásával a humán műveltség fontosságát emelte ki.

Gróf Széchenyi István a tudomány támogatása mellett a haza szolgálatát, védelmét nagyon fontosnak tartotta.

Gróf Széchenyi István tevékenységét és személyiségét ismerve hihetjük, hogy ha a gróf ma élne, biztosan felfedezné magának az IT világát is, lelkesen tekintve rá, mint a fejlődés lehetséges útjára.

A tanulás folyamatában, a munkás hétköznapokra történő felkészülés során fontos az általános és szakmai ismeretek minél szélesebb körű elsajátítása. Az emberi élet teljességéhez emellett az is hozzátartozik, hogy mindez egészséges lélekkel, tiszta erkölcsiséggel társulhasson. Iskolánk tanulói bibliaismeretet tanulnak, amely egyszerre ad támogatást a személyiség- és jellemfejlődésben, ugyanakkor megalapozza egy építő erkölcsiség kialakulását, miközben megismerkednek a keresztény hit alapjaival.

 “…a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.”

(Péter második levele 1. rész 5-7. versek)

 

Az ősi bibliai igazság – „A bölcs tanítás az élet forrása.” (Péld.13:14) – ma is érvényes. A baptista iskola célja, hogy tanulói a lehető legjobb alapokat kapják egy boldog, kiteljesedett, sikeres jövőhöz.

A baptista iskola keresztény értékekre és gondolkodásra épül, így a Teremtő és a teremtmény tisztelete, a gyermekszeretet alapozza meg a színvonalas nevelési-oktatási munkát, és a tanulók személyiségének optimális fejlesztését.

Keresztyén szellemű nevelésünk feladata, hogy a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése által gyermekeink önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, szabadságra törekvő, saját magukra a mértékletesség, másokra a türelem keresztyéni erényeit alkalmazó, helyes erkölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó személyiséggé váljanak.