Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Iskolánk története

1845

Haas Mihály megfogalmazásában hangzott el először a javaslat egy ”Pécsen felállítandó jó reáliskola működtetésére.”

1854

Haas Mihály – akkor már prépost – további kezdeményező lépéseket tett a reáliskola megalapítására.

1857. július 27

Engedélyezték a háromosztályos reáltanoda megnyitását. Első épülete a Mátyás kir. u. 15. sz. helyén állt.

1857. november

Megkezdődött meg a tanítás német nyelven. 50 diákkal, 5 fős tanári karral. Igazgató: Dr. Dobszay Antal belvárosi plébános volt.

1859. október 30.

Pécs város tanácsa engedélyezte a magyar nyelvű oktatást.

1860-1874

Igazgató: Szauter Antal

1870

Hatosztályos főreáltanodává alakult az intézmény, megindult a felnőttoktatás is.

1874-1882

Igazgató: Vész Albert

1875

Nyolcosztályossá bővítik az iskolát, ebben az évben tartották az első érettségi vizsgát is.

 

Vész Albert igazgatása alatt az iskola hanyatlásnak indult. Csökkent a tanulók létszáma. Nagyon sok volt a fegyelmi ügy. A városi vezetők és a polgárok is elfordultak az iskolától.

1882-1901

Igazgató: Dischka Győző. „Az 1882/83. tanévvel új korszak kezdődik a pécsi főreáliskola életében, a belső megerősödés, az intenzív fejlődés korszaka.”

 

Dischka Győző igazgatása alatt a főreáliskola megerősödött, fénykorát élte.

1901-1920

Igazgató: Gallovich János

 

A tanulók létszáma évről évre folyamatosan nőtt. Az 1917/18-as tanévben már 799 diákja volt az iskolának, ezzel az ország legnépesebb középiskolája lett a főreál, és az egyik legjobb iskola is! A tanulmányi átlag 2,13 és 2,3 között volt. (Akkoriban az 1-es volt a legjobb osztályzat.) Új épületbe költözhetett az iskola. 1912-14 között felépült a Rákóczi úton az új épület, „a legszebb állami középiskola, amelyet vidéken valaha a magyar állam építtetett.”

1915

A háború miatt csak 1915-ben költözhetett be az iskola az új épületbe.

 

A háború miatt sok diákot, tanárt hívtak be katonának, illetve jelentkeztek önként. A hősi halott diákok emléktáblája a mai épületben található.

1918-1921

Pécs szerb megszállása. A szerbek teljesen kifosztották az iskolát. Megsemmisültek a könyvtárak, a szertárak, szinte a teljes berendezés. A megszállás éveiben a tanítás a ciszterci gimnáziumban és a városi polgári fiúiskolában folyt.

1921-1941

Igazgató: Horváth Viktor

 

A szerb megszállás 1921. augusztus 22-én véget ért. Az iskolát újból fel kellett szerelni. Főként adományokból sikerült biztosítani a működéshez szükséges berendezési tárgyakat, a szertárak, könyvtárak anyagát is össze kellett gyűjteni.

1922. december

A Pozsonyból Pécsre menekült Erzsébet Tudományegyetem céljaira át kellett adni az iskola palotáját, ekkor került a mai épületbe intézményünk.

1925

Felvette iskolánk gróf Széchenyi István nevét. (1925. január 26-án kelt az engedélyező rendelet, április 1-jétől viselhettük a nevet)

 

1925-ben az a megtiszteltetés érte az iskolát, hogy Dr. Horváth Viktor igazgató urat XI. Pius pápa A Szent Szilveszter rend lovagjává avatta, elismerve ezzel az igazgató – és a tantestület – vallás-erkölcsi nevelés terén végzett kiemelkedő munkáját. „Első eset, hogy az egyház állami iskolai igazgatót ilyen magas kitüntetésben részesített.”

1926.november 24.

A Vallás-és Közoktatási Minisztérium az Erzsébet Tudományegyetem gyakorló iskolájává avatta az intézetet. A vidéki középiskolák közül elsőként érdemelte ki ezt a rangot! A tanításba további kiváló tudós tanárok kapcsolódtak be, emelve a képzés színvonalát, tovább növelve az iskola hírnevét.

1934

A XI. törvénycikk kimondta, hogy minden magyar középiskola gimnázium, tehát a reáliskolai képzés fokozatosan megszűnik. A rendelkezés értelmében ettől a tanévtől gimnáziumi osztályokat iskoláztak be, az utolsó reáliskolai osztály az 1939/40-es tanévben hagyta el az iskolát.

1941

Megszűnt az egyetem bölcsészeti fakultása Pécsett, s vele együtt az iskola gyakorlóiskola jellege is. A legkiválóbb tanárokat Szegedre helyezték át, az ottani gyakorlóiskolához.

1942-1948

Igazgató: Dr. Fábián István

1939

Kitört II. világháború az iskola életében is nehézségeket okozott. (Katonai szolgálatra behívott tanárok, állandóan változó tantestület stb.) Az 1942/43-as tanévben – története során először – három tanárnő is bekerült a testületbe.

1944

El kellett hagyni az iskolának a Király utcai épületet, mivel lejárt a bérleti szerződés, melyet a püspökséggel kötött a város. Az épületet a hadsereg hadikórháznak foglalta le.

1944-1947

A „vándorlás” időszaka: a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában, a püspöki fiúinternátus épületében, majd a polgári leányiskola Mária utcai épületében folyt a tanítás.

1947

Új, véglegesnek gondolt épületbe költözött az intézmény, a Kardos Kálmán utcába. A város a Széchenyi István Gimnázium részére alakíttatta át ezt az épületet. „Reméljük, hogy most talán megszűnik a hosszú évek óta tartó vándorlás, s a nyugodt fejlődés, békés munka következik iskolánkban.” (Évkönyv az 1947/48-as tanévről)

1948

Egy városi döntés következtében a 91 éves múltra visszatekintő, nagyhírű Széchenyi István Gimnáziumot összevonták, helyesebben; beolvasztották a Nagy Lajos Gimnáziumba. Ezzel lezárult az iskola első korszaka.

1948-1955

Igazgató: Dr. Molnár Péter

1954

A gimnázium újraindítása a Király utcai épületben. Az itt működő tanítóképző fokozatosan megszűnt, az új gimnázium felmenő rendszerben alakult ki. Az iskola visszakapta régi nevét, hivatalosan is jogutódja lett a régi, híres »Széchenyinek«.

1955-1957

Igazgató: id. Gyulavári László

1956

Humán tagozatos osztályt is indítottak Dr. Tóth István osztályfőnökségével.

1957-1961

Igazgató: Dr. Czéh Károly

1958

Elindult a „politechnikai modell”, ebből alakult ki a szakközépiskola.

1960

A szakközépiskola és a gimnázium együttese jellemzi az iskolát.

1962-1967

Igazgató: Achátz Imréné

1966

A régi reáliskola hagyományait is felélesztve beindult a matematika–fizika tagozat, később csak matematika tagozat, mely 1982-ig működött, kiváló eredménnyel.

1967-1989

Igazgató: Dr. Erhardt Imre

 

Igazgatása alatt jelentősen fejlődött az iskola. A Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Pécs egyik kiemelkedő középiskolája lett, a tanulmányi eredmények alapján is mindig ott volt az első öt középiskola között a városban.

 

Eredményesen alakultak a külföldi kapcsolatok, nemzetközi hírnévre tett szert énekkarunk, sportolóink is sok dicsőséget szereztek az iskolának.

1971/72

Beindult esti tagozaton a felnőttoktatás. Húsz éven át autószerelőket képeztek esti tagozaton, híradás-technikusok képzése levelező tagozaton történt.

1991-2000

Igazgató: Kővári Zoltán

1992/93

Beindult az egyedi tantervű fizikaoktatás (fizika tagozat). („B” osztály)

1993/94

Elindult a humán tantárgyblokkos rendszerű tanítás (humán tagozat). („E” o.))

1993. május 26

Felavattuk az iskola tornacsarnokát.

1993/94

Elkészült az autóelektrotechnikai laboratórium, mellyel lehetővé vált autóelektronikai műszerészek képzése, az 19é96/97-es tanévtől kezdődően. („K” osztály)

1998/99

A kor követelményeihez igazodva -, informatika tagozatos osztály indult. („G” osztály)

2000. január 21

A Magyar Kultúra Napján került felavatásra a Millenniumi Galéria. A millennium tiszteletére a Pécsi Tanítóképzősök Emlékező és Baráti Köre 56 műalkotást, zömmel festményeket, ajándékozott az iskolának.

2000/2001

Első félévben Kőváriné Kovács Andrea tanulmányi igazgató-helyettes megbízott igazgatóként vezette az iskolát

2001.-2006

Igazgató: Bende Zoltán

2005. 01. 26.

Emléktábla avatás volt, iskolánk 80 éve vette fel Széchenyi István nevét

2006-2011

Igazgató: Kőváriné Kovács Andrea

2006. 09. 01.

Megkezdődött iskolánk fennállásának 150. tanéve

2006 november

Comenius csereprogram: „Város a jövőben a jövő városa”-címmel

2011.09.01.

Iskolánkhoz csatolják a Testnevelési és Általános Sportiskolát (TÁSI) új nevünk Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola.

2012-től

Igazgató Kutas József

2012.09.01.

Az iskola a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásába került.